Pārlekt uz galveno saturu

Mainīs pieeju uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

Ministru kabinets (turpmāk - MK) šā gada 7.septembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) piedāvāto konceptuālu pieejas maiņu Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu izstrādē un ieviešanā, lai padarītu to ātrāku un uz konkrētu mērķi vērstu.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzver: "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānam ir jābūt uzņēmējiem pieejamam un saprotamam, maksimāli mazinot birokrātisko un administratīvo slogu, kā arī efektivizējot informācijas apriti. Tāpēc virzāmies uz inovatīvas ekonomikas modeli, kur liela loma būs procesu digitalizācijai, lai radītu konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi, kas tiek atbilstoši novērtēta no uzņēmēju puses."

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna (turpmāk - Plāns) pamatfunkcija - uzņēmējdarbības regulējošo normatīvo aktu un valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidošana, netiks mainīta, bet tas tiks aizvietots ar efektīvāku nepieciešamo pasākumu identificēšanas un administrēšanas procesu, aizstājot līdzšinējo politikas plānošanas dokumentu ar digitālu vidi (piemēram, kā vienu no sadaļām Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē), veidojot atgriezenisko saiti un ļaujot pastāvīgi sekot pasākumu ieviešanas progresam.

Jaunais process paredz, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija un Ārvalstu investoru padome Latvijā katru gadu līdz 15.martam iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai EM. Priekšlikumi tiks apstiprināti MK, savukārt par konkrētiem pasākumiem atbildīgās valsts pārvaldes institūcijas līdz katra gada 31.martam iesniegs EM informāciju par paveikto no pasākuma apstiprināšanas brīža MK.

Katra atbildīgā valsts pārvaldes institūcija, atbilstoši tai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, būs atbildīga par pasākuma īstenošanu noteiktajā termiņā atbilstoši MK apstiprinātajiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai.

Ar mērķi pārbaudīt piedāvātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas procesa maiņu, 2021.gadā paredzēts ieviest pilotprojektu, kurā kā primāri risināmie jautājumi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā definēti sekojoši pasākumu virzieni:

• Datu uzkrāšana un atkalizmantošana;

• Būvniecības procesa un ar to saistīto prasību uzlabošana;

• Pašvaldību teritorijas plānošanas jomas pilnveidošana;

• Uzņēmējdarbības izmaksu samazināšana;

• Muitas procedūru uzlabošana;

• Mazināt administratīvo slogu komersantiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas regulējuma prasībām.

Par minētajiem pasākumu virzieniem ir paredzētas turpmākas iesaistīto pušu diskusijas, lai vienotos jau par konkrētiem pasākumiem, sasniedzamajiem rezultatīvajiem radītājiem, kā arī saskaņotu šos pasākumus ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām un virzītu apstiprināšanai MK.

Kā zināms, kopš 1999.gada pēc EM iniciatīvas tiek izstrādāts un MK apstiprināts Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns, kas paredz uzņēmējdarbības regulējošo normatīvo aktu un valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidošanu, lai veicinātu Latvijas uzņēmējdarbības vides konkurētspēju arī starptautiskā mērogā. EM nodrošina Plāna izpildes gaitas monitoringu un ikgadējā izpildes ziņojuma iesniegšanu MK.

Līdz šim Plānā tika ieviesti vairāk kā 540 dažādi pasākumi. Plāna īstenošanas rezultatīvie rādītāji tiek vērtēti atbilstoši Doing Business indeksa rādītājiem un kopš 2010.gada līdz 2020.gadam Latvijas uzņēmējdarbības vides vērtējums ir pakāpies no 27. vietas uz 19. vietu.

Ņemot vērā, ka esošā Plāna process ir resursu un laika ietilpīgs, tika pieņemts lēmums veidot daudz efektīvāku modeli uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu identificēšanai un administrēšanai.

Vairāk ar MK apstiprināto informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna jaunas sistēmas izveidi" var iepazīties MK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Foto: EM, Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. 

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri