Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Komisija un EIB paraksta nolīgumu, lai nodrošinātu turpmākas investīcijas visā pasaulē

Šodien Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka (EIB) parakstīja vērienīgu garantiju nolīgumu, ar kuru Eiropas Komisija apņemas atbalstīt EIB finanšu operācijas līdz pat 26,7 miljardu eiro apmērā, lai nākamajos septiņos gados nodrošinātu būtiskas publiskās investīcijas tādās nozarēs kā tīra enerģija, digitālā un transporta infrastruktūra, veselība un izglītība, tādējādi visā pasaulē izvēršot “Global gateway” stratēģiju.

Kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji norādīja:

"Šodien ar Eiropas Investīciju banku noslēgtais nozīmīgais garantijas nolīgums ļaus finansēt mūsu ekonomikas un investīciju plānu īstenošanu Rietumbalkānos, dienvidu un austrumu kaimiņreģionos. Mēs sākām īstenot šos trīs būtiskos investīciju plānus, lai atbalstītu minēto reģionu sociālekonomisko atveseļošanu pēc Covid-19 un ātrāk novērstu attīstības atšķirības ar ES. Mēs sadarbojāmies ar reģioniem, lai apzinātu galvenos trūkumus to attīstībā. Lai gan katrs investīciju plāns ir individuāli izstrādāts attiecīgajam reģionam, tā vispārējais mērķis ir izveidot ātrākus un ilgtspējīgākus autoceļu, dzelzceļa un digitālos savienojumus, dekarbonizēt ekonomiku, nodrošināt drošu energoapgādi, radīt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas, kā arī radīt apstākļus, kas ļautu jaunajai paaudzei palikt reģionā. Turpmākajos gados kopā ar EIB mēs spēsim Rietumbalkānos, dienvidu kaimiņreģionā un Austrumu partnerības valstīs veikt šos tik ļoti nepieciešamos un gaidītos ieguldījumus, veicinot izaugsmi un darbvietas tiešā un plašākā mērogā nekā jebkad agrāk."

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena sacīja: 

"ES jaunā “Global Gateway” stratēģija ar ieguldījumiem ilgtspējīgā un kvalitatīvā infrastruktūrā palīdzēs savienot Eiropu un partnerus visā pasaulē. Tagad vairāk nekā jebkad mums ir vajadzīgas spēcīgākas partnerības, kuras atbalsta tādi vērienīgi finanšu instrumenti kā šodien noslēgtais garantijas nolīgums. Paļaujamies uz to, ka Eiropas Investīciju banka būs mūsu galvenais stratēģiskais partneris saistībā ar “Global Gateway” stratēģijas izvēršanu. Izmantojot mūsu rīcībā esošo ietekmīgo instrumentu — Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai plus —, mūsu garantijas piesaistīs investīcijas miljardiem eiro apmērā gan no publiskā, gan privātā sektora. “Team Europe” sadarbojas, lai partnervalstīs radītu pārveidojošu ietekmi."

Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs Verners Hojers sacīja:

"Šodien parakstītais nolīgums ir būtisks instruments, lai īstenotu “Global Gateway” stratēģiju un atbalstītu zaļu, digitālu un iekļaujošu atveseļošanu visā pasaulē. Lai risinātu mūsdienu problēmas, ir vajadzīgi nepieredzēti lieli ieguldījumi. Partnerības, daudzpusēja sadarbība un privātā kapitāla mobilizēšana ir panākumu priekšnosacījumi. Ar “EIB Global”, kas ir mūsu jaunais starptautisko partnerību un attīstības finansējuma mehānisms, cenšamies palielināt ES ieguldījumu ietekmi visā pasaulē, izmantojot ciešāku sadarbību “Team Europe” pieejas ietvaros. Tas palīdzēs palielināt Eiropas centienu ietekmi visās mūsu partnervalstīs."

Šis garantijas nolīgums būs lielākais garantijas nolīgums, kas parakstīts saistībā ar jauno Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai plus (“EFIA+”), kurš izveidots ar NDICI — “Eiropa pasaulē” regulu. Tas atbalstīs zaļo un digitālo pārkārtošanos ES partnervalstīs un “Global Gateway” stratēģijas, tostarp “Global Gateway” Āfrikas un Eiropas ieguldījumu paketes, īstenošanu.

Šis garantijas nolīgums ļaus EIB finansēt svarīgāko investīciju īstenošanu, kas noteiktas ES ekonomikas un investīciju plānos Rietumbalkāniem un dienvidu un austrumu kaimiņreģioniem. Vairāk nekā divas trešdaļas no šā garantijas seguma ir paredzētas ieguldījumiem paplašināšanās procesā iesaistītajās valstīs un kaimiņvalstīs. Tā arī palīdzēs finansēt Ukrainas atjaunošanu pēc kara. Atlikušo daļu izmantos EIB aizdevumiem projektiem Subsahāras Āfrikā, Āzijā, Klusā okeāna reģionā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā.

Vispārīga informācija

EFIA+ garantijas nolīgums EIB valsts aizdevumiem ir svarīga sastāvdaļa jaunā Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai plus (“EFIA+”) īstenošanā; šis fonds tika izveidots ar regulu par Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI — “Eiropa pasaulē”) un stājās spēkā 2021. gada jūnijā. EFIA+ attiecas arī uz pirmspievienošanās valstīm.

EFIA+ ir finansēšanas mehānisms, kas integrēts NDICI — “Eiropa pasaulē” un nodrošina finansēšanas spējas budžeta garantiju, aizdevumu, pašu kapitāla, tehniskās palīdzības un dotāciju veidā visā pasaulē, tādējādi atbalstot ieguldījumus, ar kuriem tiek sekmēta ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana un veicināta sociālekonomiskā un vides noturība partnervalstīs, īpašu uzmanību pievēršot nabadzības izskaušanai.

Investīciju atbalsts ar EFIA+ starpniecību ietver garantiju segumu līdz pat 40 miljardu eiro apmērā no ES Ārējās darbības garantijas. No šīs summas 26,725 miljardi eiro nāk no tās Ārējās darbības garantijas daļas, kas sedz EIB investīcijas.

ES budžeta garantijas pamatojums ir segt EIB ārpus ES sniegto aizdevumu risku un tādējādi ļaut Bankai finansēt projektus, kas atbalsta ES politiku augstāka riska vidē. ES garantija ļauj EIB veikt publiskā sektora ieguldījumus, piemēram, dzelzceļa, ceļu, skolu, slimnīcu vai ūdens un sanitārijas infrastruktūras atjaunošanu un būvniecību, riskantākā vidē ārpus ES.

Ar ES garantiju EIB varēs izsniegt aizdevumus ar garākiem atmaksas termiņiem, labvēlības periodiem un zemām procentu likmēm. Finansēšanas darījumi, ko EIB veic, pateicoties ES garantijai, atbildīs ES politikai un konkrētām ES politikas prioritātēm attiecībā uz sadarbību ar partnervalstīm.

Papildus šai garantijai, kas īpaši rezervēta EIB, Komisija EFIA+ atvērtās arhitektūras ietvaros nodrošinās garantiju segumu līdz pat 13 miljardu eiro apmērā līdz 2027. gadam. To izmantos virkne īstenošanas partneru, t. i., starptautiskās finanšu iestādes (tostarp EIB) un Eiropas attīstības finanšu iestādes, kuru mērķis ir mobilizēt privātās investīcijas, lai atbalstītu mūsu partnervalstis IAM sasniegšanā.

Informācija sagatavota Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses nodaļā. Publicitātes foto. 

Avots
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri