Pārlekt uz galveno saturu

Atveseļošanas fonda finansējumu ieguldīs arī digitālo prasmju attīstībā

Izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna ietvaros ieguldījumi 212,9 miljonu eiro apmērā paredzēti augstākās izglītības un zinātnes konkurētspējas stiprināšanai, skolu modernizācijai un pieejamības nodrošināšanai, kā arī digitālo prasmju attīstībai.

Šādu ieguldījumu apjomu paredz Latvijas sagatavotais plāns, kuru apstiprinājusi Eiropas Komisija (EK) un ES Padome ekonomikas un finanšu jautājumos (ECOFIN).

“Šovasar, tieši pirms Jāņiem, valdībā tika apstiprinātas Izglītības attīstības pamatnostādnes, kuru mērķis ir kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem, veicinot katra potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā. Atveseļošanās fonds ir viens no nozīmīgiem resursiem, kā īstenot Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus, piemēram, investīcijas tehnoloģijās un koplietošanas risinājumos, iedzīvotāju un uzņēmumu digitālo pamatprasmju stiprināšanu, vai datoru un viedierīču nodrošināšanu skolēniem,” teic izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Augstākās izglītības un zinātnes attīstībai un starptautiskajai konkurētspējai ekonomikas transformācijas un produktivitātes komponentes ietvaros augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reformas īstenošanai no Atveseļošanas fonda paredzētas investīcijas 82,5 miljonu eiro apmērā.

Ieguldījumu mērķis ir nostiprināt augstskolu stratēģisko specializāciju, nodrošinot atbilstošu ietekmi reģionā vai nozarē. Stiprinot studiju un pētniecības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, paredzēts ieguldīt līdzekļus, lai koncentrētu izglītības piedāvājumu un efektīvāk izmantotu pieejamos resursus, tostarp augstskolu akadēmisko personālu un infrastruktūru. Augstskolu institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, resursu koplietošana un konsolidācija nodrošina augstākas kvalitātes studijas studentiem un pētniecību zinātniskajam personālam, kam savukārt ir ietekme uz jaunu zināšanu radīšanu un inovācijām, kas ir pamats tautsaimniecības transformācijai uz augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu.

Vispārējā izglītībā nevienlīdzības mazināšanai un kvalitatīvas pieejamas izglītības nodrošināšanai Atveseļošanas fondā paredzēti 45,7 miljoni eiro.

Nevienlīdzības mazināšanas komponentes ietvaros 30,7 miljonus eiro paredzēts ieguldīt 20 reģionāli nozīmīgās pamatskolās vidusskolu tīkla sakārtošanas ietvaros. Tas sekmēs kvalitatīvas izglītības pieejamību, kā arī nostiprinās pilnvērtīgu jaunā izglītības satura ieviešanu un sekmēs ilgtspējīgu skolu tīkla attīstību, ņemot vērā jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu. Digitālās transformācijas ietvaros 15 miljoni eiro ieguldījumi plānoti, lai mazinātu digitālo plaisu, kas paredz nodrošināt vismaz 26 tūkstošus viedierīču iegādi, nostiprinot skolu “datoru bibliotēkas” mācību procesa uzlabošanai un nevienlīdzības mazināšanai, nodrošinot datoru pieejamību skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

Digitālās transformācijas jomā Atveseļošanas fonda ietvaros paredzēts ieguldīt 84,7 miljonus eiro.

Ieguldījumu mērķis ir digitālo prasmju attīstība sabiedrības un pārvaldes digitalizācijai, uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstības stiprināšana, augsta līmeņa digitālo prasmju apguve, atvērtās zinātnes ieviešana, kā arī digitālās plaisas novēršana. Paredzēts, ka ar plānoto atbalstu 3000 uzņēmumu un 120 tūkstoši iedzīvotāju būs pilnveidojuši un saņēmuši atbalstu digitālo prasmju pilnveidei, pie kam 3000 iedzīvotāji būs apguvuši augsta līmeņa digitālās prasmes.

Lai novērstu Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, EK ir ieviesusi vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Latvija paredzējusi izmantot visu saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem pieejamo Atveseļošanas fonda grantu daļu 1,82 miljardu eiro apmērā. Šis atbalsts Latvijai ir ļoti nozīmīgs krīzes radīto sociālo un ekonomisko seku mazināšanai ilgtermiņā.

Kopumā ieguldījumi plānoti sešās jomās – digitālajā transformācijā, nevienlīdzības mazināšanā, veselībā, ekonomikas transformācijā un produktivitātes reformā, kā arī likuma varas stiprināšanā.

Atveseļošanas fonda finansējums sniedz ievērojamu papildu ES finansiālu atbalstu reformu īstenošanai. Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma novirzīta Atveseļošanas fondam. Atveseļošanas fonds ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.–2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Tās mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda plāns ir sagatavots atbilstoši Nacionālā attīstības plāna mērķiem, ņemot vērā EK ieteikumus un ES Padomes rekomendācijas stabilai un veiksmīgai Latvijas izaugsmei. Fonda līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada otrajā pusē.

Avots
LIAA / Labs of Latvia

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri