Vispārīgie noteikumi

 1. Latvijas Republikas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA www.liaa.gov.lv) ir ekonomikas ministra pakļautībā (www.em.gov.lv) esoša tiešās pārvaldes iestāde. Lai izpildītu LIAA noteiktos uzdevumus, LIAA izveido un uztur  informācijas sistēmu “Valsts platforma biznesa attīstībai  “BUSINESS.GOV.LV”” (turpmāk – BUSINESS.GOV.LV), kas pieejama tīmeklī www.business.gov.lv, kā arī izmantojot LIAA mobilo aplikāciju “BUSINESS.GOV.LV”. Mobilā aplikācija “BUSINESS.GOV.LV” pieejama Google Play Store un Apple App Store.
 2. BUSINESS.GOV.LV  nodrošina datu uzkrāšanu, lai:
  • paaugstinātu Latvijas uzņēmumu eksportspēju un veicinātu ārējo tirdzniecību;
  • veicinātu ārvalstu investīciju iesaisti Latvijas ekonomikā;
  • veicinātu uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību;
  • sekmētu Latvijā inovatīvu uzņēmējdarbību, tai skaitā sekmējot sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem, kā arī tehnoloģiju pārneses un tehnoloģiju tiesību komercializācijas procesus;
  • īstenotu pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;
  • nodrošinātu Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;
  • īstenotu Tūrisma likumā noteiktā funkcijas.
 3. LIAA nodrošina “BUSINESS.GOV.LV” ietvaros apstrādāto ietvaros apstrādāto personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, prettiesiskas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 4. “BUSINESS.GOV.LV” ietvaros personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz (tiesiskais pamats) (prioritārā secībā):
  • LIAA vai tās pārstāvēto personu darījumu slēgšana un izpilde, tai skaitā līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, noslēgšana un izpilde;
  • normatīvajos aktos noteikto vai no normatīvajiem aktiem izrietošo LIAA pienākumu izpilde;
  • uzdevuma veikšana sabiedrības interesēs;
  • LIAA vai tās pārstāvēto personu likumīgās (leģitīmās) intereses;
  • datu subjekta piekrišana.
  • Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.pantu, LIAA nodrošina piekļuvi noteiktai informācijai atvērto datu veidā. LIAA atvērto datu kopas ir publicētas un pieejamas Latvijas atvērto datu portālā.
 5. “BUSINESS.GOV.LV” ietvaros LIAA apstrādā personas datus par šādām personām:
  • LIAA klienti – fiziskās personas;
  • LIAA klienti – juridisko personu kontaktpersonas;
  • Darījumu partneri, tostarp apakšuzņēmēji un ar apakšuzņēmējiem saistītās fiziskās personas;
  • LIAA informatīvo paziņojumu un personalizēto ziņu saņēmēji;
  • LIAA organizētu pasākumu apmeklētāji.
 6. Personas dati “BUSINESS.GOV.LV” darbībai tiek vākti gan saņemot tos tieši no datu subjekta, gan ārējiem avotiem (t.i., valsts informācijas sistēmām), lai samazinātu nepieciešamību “BUSINESS.GOV.LV” lietotājam ievadīt datus, kas jau reģistrēti citās valsts informācijas sistēmās.
  “BUSINESS.GOV.LV” ietvaros LIAA par klientu vāc un apstrādā šādas personas datu kategorijas:
  • identifikācijas dati – vārds, uzvārds un personas kods (ja autorizējies, izmantojot vienoto pieteikšanos www.latvija.lv);
  • kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese, deklarētā un faktiskā adrese;
  • “BUSINESS.GOV.LV” satura preferences – interesējošā atbalsta joma, interesējošās nozares un tēmas;
  • dati par “BUSINESS.GOV.LV” klienta saņemtajiem pakalpojumiem “BUSINESS.GOV.LV” ietvaros;
  • uzņēmējdarbību raksturojošie dati;
  • bankas rekvizīti;
  • lai saglabātu apliecinājumus par lietotāja veiktajām darbībām iespējamo strīdu vai pretenziju izmeklēšanai, auditācijas pierakstos tiek saglabāta IP adrese un pieslēguma datums, laiks;
  • ja, lietojot LIAA aplikāciju “BUSINESS.GOV.LV”, tās lietotājs piesakās piedalīties LIAA rīkotajā pasākumā, LIAA izveido un apstrādā (t.sk., glabā) pasākuma dalībnieka personalizētu QR kodu;
  • sadarbības un nekustamā īpašuma piedāvājumu, piedāvājumi tiks nopublicēti ne tikai business.gov.lv, bet arī Atvērto datu portālā. Klients piedāvājuma pievienošanas brīdī par to netiek informēts(ekrānformā nav paredzēts tāds uzraksts);
  • kā arī, ja klients, pievienojot uzņēmumu, atzīmē, ka vēlas, lai uzņēmuma profils tiktu publicēts www.business.gov.lv, tas tiks nopublicēts.

Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam attiecībā uz “BUSINESS.GOV.LV” uzkrātajiem personas datiem ir tiesības:
  • piekļūt saviem personas datiem un saņemt Regulas 15. pantā noteikto informāciju;
  • pieprasīt no LIAA savu personas datu labošanu;
  • pieprasīt no LIAA savu personas datu dzēšanu;
  • pieprasīt no LIAA savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam;
  • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi pasts@liaa.gov.lv. Ja datu subjekts ir iesniedzis pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā elektroniskā pasta veidā, neparakstot ar drošu elektronisko parakstu, LIAA sniegs informāciju tikai par tiem datiem, kas ir saņemti sūtījumos no attiecīgā pieprasījuma sūtītāja e-pasta adreses.
 3. Datu subjekts saviem personas datiem, kurus apstrādā “BUSINESS.GOV.LV” ietvaros var piekļūt izmantojot LIAA aplikāciju “BUSINESS.GOV.LV”, kā arī tīmekļvietnē www.business.gov.lv.
 4. Datu subjekts tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu (tai skaitā tiesības iebilst pret apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam) var izmantot, ja LIAA saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem nav tiesiska pamata un/vai pienākuma turpināt apstrādi.
 5. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzību uzraugošā institūcijā (Datu valsts inspekcija www.dvi.gov.lv) par personas datu izmantošanu, ja datu subjekts uzskata, ka pārkāptas tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
 6. LIAA apņemas bez kavēšanās paziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības drošības pārkāpumu, gadījumā, ja fiziskas personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Glabāšanas periods

 1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgajam personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, LIAA leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Pēc tam, kad beidzas personas datu glabāšanas juridiskais pamats, personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrādes vietas un to nodošana apstrādātājam

 1. Personas dati tiek apstrādāti LIAA telpās (Pērses ielā 2, Rīgā) un uz LIAA piederošiem un/vai lietošanā nodotiem informācijas apstrādes serveriem, kas atrodas Eiropas Savienības vai EEZ teritorijā.
 2. Personas datus LIAA var nodot apstrādāšanai:
  • Personai, kura nodrošina “BUSINESS.GOV.LV” funkcionalitāti, datu apstrādi vai IT pakalpojumus (informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, mākoņtehnoloģijās balstītas programmatūras pakalpojumu sniedzēji, tīmekļa lapas satura mitināšanas un pārvaldības, datu analīzes, datu dublējumkopiju, drošības un glabāšanas pakalpojumu sniedzēji (LIAA personas datus glabā serveros, kas ir izvietoti drošos datu centros ES vai EEZ teritorijā));
  • personai, kurai LIAA jāsniedz informācija normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildes ietvaros.
 3. Personas datu apstrādei LIAA “BUSINESS.GOV.LV” ietvaros var piesaistīt vienu vai vairākus apstrādātājus, kas LIAA vārdā veic personas datu apstrādi (turpmāk – apstrādātājs).
 4. LIAA ar katru apstrādātāju noslēdz līgumu, kurā ietver arī nosacījumu par “BUSINESS.GOV.LV” privātuma politikas un “BUSINESS.GOV.LV” lietošanas noteikumu, ciktāl tie attiecināmi uz apstrādātāju, ievērošanu personas datu apstrādes procesā. Tāpat apstrādātājam jāpiemēro atblistoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Personas datu pārzinis

 1. Personas datu pārzinis ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, tālr. 67039400, e-pasts: pasts@liaa.gov.lv
 2. Par jautājumiem saistībā ar datu apstrādes procesu var sazināties ar LIAA:
 3. Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt šo privātuma politiku jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot datu subjektus par to ar e-pasta vai tīmekļvietnes www.business.gov.lv starpniecību.

Sīkdatnes

Informāciju par sīkdatnēm lasīt šeit.