Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras informācijas sistēmas "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv) lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ir saistoši visiem informācijas sistēmas “Valsts platforma biznesa attīstībai” (www.business.gov.lv) lietotājiem.

1. Lietotie termini
1.1. LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001739473, juridiskā adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
1.2. Platforma – informācijas sistēma “Valsts platforma biznesa attīstībai” www.business.gov.lv;
1.3. Autentifikācija – elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju;
1.4. E-pakalpojums – pakalpojuma sniegšanas veids Platformā, kas nodrošina viena vai vairāku pakalpojumu vai atsevišķu tā posmu izpildi elektroniskā veidā;
1.5. Lietotājs – fiziskā persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto Platformu;
1.6. Klients – fiziskā vai juridiskā persona, kuru pārstāv Platformā reģistrēts lietotājs; 
1.7. Lietotāja darba vieta – reģistrētā lietotāja darba vieta Platformā, kurā Lietotājs var pārslēgties starp viņa pārstāvētājiem Klientiem un Klienta kontā veikt lietotāja līmenim atbilstošas darbības Platformā un kura pieejama Platformas sadaļā “Darba vieta”;
1.8. Klienta konts – Klienta personificēta informācija, uzsāktas un pabeigtas aktivitātes Platformā (e-pakalpojumi, pasākumi, sadarbības piedāvājumi, ieraksti tērzētavā);
1.9. Klienta profils – Klienta konta sadaļa, ko par Klientu aizpilda reģistrēts lietotājs. Klienta profils var tikt publicēts Platformā.

2. Vispārīgā informācija
2.1. Platformas pārzinis ir LIAA.
2.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu pieder tikai un vienīgi LIAA. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti LIAA un trešajām personām.
2.3. Platformas mērķis ir nodrošināt esošajiem un topošajiem uzņēmējiem proaktīvu un personalizētu informāciju par nozarēm, eksporta tirgiem, sadarbības piedāvājumiem, LIAA atbalsta iespējām, e-pakalpojumu pieteikšanu un saņemšanu, dalību LIAA un sadarbības partneru pasākumos, veicinot biznesa attīstību Latvijā.
2.4. Platforma ir pieejama tīmekļa vietnē www.business.gov.lv un mobilajā lietotnē Business.gov.lv.
2.5. Lietotājam pirms Platformas lietošanas ir pienākums iepazīties ar Platformas lietošanas noteikumiem, kā arī ievērot tos. LIAA ir tiesības jebkurā laikā grozīt un papildināt Platformas lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, un šādas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Platformā.
2.6. Ja Lietotājs lieto Platformu vai veic jebkādas aktivitātes Platformā, tad uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Platformas lietošanas noteikumiem un ievēro tos. Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Platformas lietošanas noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām. Ja Lietotājs nepiekrīt Platformas lietošanas noteikumiem, tad Lietotājam aizliegts izmantot Platformu.
2.7. Platformas darbības izpratnē elektroniskais paraksts ir šo noteikumu 4.2. un 4.3. punktā noteikto lietotāju elektroniskie dati, kas nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina lietotāja identitāti un ka elektroniskais dokuments vai datu ievadforma Platformā, kuru lietotājs ir parakstījis ar elektronisko parakstu, ir uzskatāma par lietotāja pašrocīgi parakstītu.

3.    Reģistrēšanās Platformā
3.1. Lai kļūtu par Platformas reģistrētu Lietotāju, personai ir jāievēro Platformā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
3.2. Lietotājs var reģistrēties Platformā, izmantojot šādus autentifikācijas līdzekļus:
3.2.1. tiešsaistes formas, kas pārbauda personas identitāti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv);
3.2.2. Facebook autentifikācijas servisu;
3.2.3. Google autentifikācijas servisu;
3.2.4. E-pastu un paroli.
3.3. Klientu (publisko tiesību juridisko personu) Platformā reģistrē LIAA pēc vienošanās par Platformas izmantošanu noslēgšanas ar attiecīgo publisko tiesību juridisko personu.
3.4. Lai Klients (ārvalstu juridiskā persona) varētu pieteikties e-pakalpojumiem un izmantot citas noteikumu 4.3.2. apakšpunktā minētās lomas “administrators” iespējas, Klients iesniedz LIAA uzņēmuma reģistrācijas un pārstāvības pilnvarojuma dokumentus uz pasts@liaa.gov.lv vai pa pastu.

4.    Lietotāja tiesības:
4.1. Nereģistrētie lietotāji Platformā var piekļūt Platformas publiskajā daļā pieejamai informācijai, t.i., visām Platformas sadaļām, izņemot sadaļu “Darba vieta”. Pieteikties e-pakalpojumiem, pasākumiem, sadarbības un nekustamā īpašuma piedāvājumiem, uzsākt jaunu diskusiju tērzētavā un komentēt tērzētavā var tikai šo noteikumu 4.2. un 4.3.punktā minētie reģistrētie lietotāji.
4.2. Ar Facebook, Google, e-pasta un paroles autentifikāciju reģistrētie lietotāji piekļūst Platformas publiskajā daļā pieejamai informācijai, kā arī lietotāja darba vietai, kurā lietotājs redz personalizēti atlasītas atbalsta iespējas, var pievienot jaunu uzņēmumu, aizpildīt un nodot iesniegšanai pieteikumu jebkuram e-pakalpojumam, sadarbības un nekustamo īpašumu piedāvājumu, iesniegt pieteikumus lietotāja lomai kategorizētajiem e-pakalpojumiem.
4.3. Ar www.latvija.lv autentifikāciju reģistrētie lietotāji piekļūst Platformas publiskai daļai un lietotāja darba vietā var pievienot Klientu (privāto tiesību juridisku personu), kā arī veikt šādas darbības:
4.3.1. Klienta (fiziskas personas) vārdā aplūkot personalizēti atlasītas atbalsta iespējas, labot datus klienta profilā, aizpildīt un iesniegt e-pakalpojumus, sadarbības un nekustamo īpašumu piedāvājumu, uzsākt jaunu diskusiju tērzētavā un sniegt komentārus tērzētavā un ziņās;
4.3.2. Klienta (juridiskas personas vārdā) atbilstoši piešķirtajai Klienta pārstāvības lomai:
4.3.2.1. Lietotājs ar lomu “lietotājs” - aplūkot personalizēti atlasītas atbalsta iespējas, labot Klienta datus profilā, pievienot jaunu Klientu, aizpildīt un nodot iesniegšanai pieteikumu jebkuram e-pakalpojumam, nodot iesniegšanai sadarbības un nekustamo īpašumu piedāvājumu.
4.3.2.2. Lietotājs ar lomu “administrators” - aplūkot personalizēti atlasītas atbalsta iespējas, labot  klienta datus klienta profilā un publicēt klienta profilu Platformas publiskajā daļā, aizpildīt un iesniegt e-pakalpojumus, sadarbības un nekustamo īpašumu piedāvājumu, uzsākt jaunu diskusiju tērzētavā un sniegt komentārus tērzētavā un ziņās, uzaicināt citus lietotājus pārstāvēt Klientu, norādot attiecīgu lietotāja lomu, noņemt citiem lietotājiem piešķirtās tiesības.
4.3.2.3. Lietotājs ar lomu “līguma kontaktpersona” - aplūkot personalizēti atlasītas atbalsta iespējas, labot Klienta datus profilā, aizpildīt un nodot iesniegšanai pieteikumu jebkuram e-pakalpojumam, iesniegt e-pakalpojumu pieteikumus.
4.4. Reģistrēta lietotāja pienākumi:
4.4.1. nenodot un neizpaust Lietotāja piekļuves datus citai personai;
4.4.2. veikt savas personīgās informācijas aktualizēšanu Klienta kontā, tai skaitā:
4.4.2.1. ievadīt tikai patiesus datus;
4.4.2.2. aktualizēt novecojušus datus;
4.4.3. uzņemties atbildību par visām Platformā veiktajām darbībām un ievietoto informāciju, tajā skaitā par visām trešo personu veiktajām darbībām, ja šīs personas piekļūst, izmantojot piekļuves datus, kurus tās ir ieguvušas ar Lietotāja atļauju vai viņa neuzmanības rezultātā;
4.4.4. būt atbildīgam par drošu Platformas izmantošanu, katras Platformas izmantošanas sesijas laikā nodrošinot savas ierīces aizsardzību, piemēram, ar  drošu interneta pieslēgumu, antivīrusa programmatūru, ugunsmūri (programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta datoru un datortīklu) un jaunākajiem programmatūras un operētājsistēmas atjauninājumiem; lai piedāvātās Platformas iespējas varētu izmantot pilnībā, iesakām izmantot tālāk uzskaitītās vai pēdējās izlaistās pārlūkprogrammu versijas:
4.4.4.1. Chrome 91.0 +
4.4.4.2. Safari 14.1 +
4.4.4.3. Mozilla Firefox 89.0 +
4.4.4.4. Microsoft Edge 91.0+
4.4.4.5. Opera 77.0 +
4.4.5. paziņot LIAA par Platformas lietošanas problēmām, nosūtot problēmas aprakstu uz e-pastu: helpdesk@business.gov.lv vai zvanot uz tālruni 670 39 499;
4.4.6. neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Platformas drošību, stabilitāti un ātrdarbību;
4.4.7. neveikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, nelietot necenzētu valodu;
4.4.8. citējot vai atsaucoties uz Platformā iegūto informāciju, norādīt informācijas avotu www.business.gov.lv.

5. LIAA pienākumi un tiesības:
5.1. LIAA ir šādi pienākumi:
5.1.1. nodrošināt Platformas nepārtrauktu darbību un informēt Lietotāju par neplānotiem Platformas darbības pārtraukumiem, publicējot informāciju Platformā un LIAA tīmekļa vietnē;
5.1.2. nodrošināt Lietotājam pieeju Platformas lietošanas noteikumiem un Platformas lietošanas pamācībai (ceļvedim);
5.1.3. nodrošināt Lietotājiem piekļuvi E-pakalpojumiem  Platformā;
5.1.4. informēt Lietotāju par plānotajiem Platformas darbības pārtraukumiem, publicējot informāciju Platformā;
5.1.5. 2 (divu) darba dienu laikā sniegt atbildes uz iesniegtajiem Lietotāju jautājumiem par Platformas lietošanu, Platformas kļūdu paziņojumiem, Platformas pieejamību utt.;
5.1.6. ievērot Platformas Lietotāju personas datu politiku, uzkrājot, labojot, dzēšot Lietotāju datus no Platformas. Visi Platformā ievietotie Lietotāju personas dati  tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un apstrādāti saskaņā ar Platformas privātuma politiku.

5.2. LIAA ir šādas tiesības:
5.2.1. mainīt Platformas E-pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo E-pakalpojumu un informācijas apjomu, Platformas funkcionālo un vizuālo risinājumu, par to iepriekš nebrīdinot Lietotāju;
5.2.2. dzēst klienta profilu Platformas publiskajā daļā “Uzņēmumi”, ja klients ir likvidēts;
5.2.3. pakalpojuma drošas lietošanas un saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem, ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams;
5.2.4. ierobežot, liegt pieeju vai bloķēt Lietotāja pieejas tiesības uz laiku vai neierobežoti, par to informējot Lietotāju, ja tas neievēro Platformas lietošanas noteikumus vai, izmantojot Platformā sniegtās iespējas, veicis vai mēģinājis veikt pretlikumīgas darbības. 
5.2.5. deaktivizēt pagaidu Lietotājus, kuri nebūs pabeiguši reģistrāciju Platformā 10 (desmit) dienu laikā pēc reģistrācijas uzsākšanas.

6. LIAA nav atbildīga par:
6.1. iespējamām neprecizitātēm vai kļūdām Lietotāja iesniegtajā E-pakalpojuma pieteikumā, ja tās nav radušās LIAA vainas dēļ;
6.2. jebkāda veida zaudējumiem, kas klientam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Platformas un tajā pieejamā satura izmantošanu, lietotāja piekļuvi Platformai, jebkādām tehniska rakstura problēmām Platformas darbībā, izmaiņām klienta profila datos un darbībām klienta kontā nepilnvarotas personas piekļūšanas rezultātā, tai skaitā zaudējumiem, kas radušies klientam, ja lietotāja tīšas vai netīšas darbības rezultātā nepilnvarota persona Lietotāja vārdā ir izmantojusi Platformu;
6.3. neplānotiem pārtraukumiem Platforma darbībā, ja tie radušies sakaru traucējumu vai citu tehnisku iemeslu dēļ.

7.    Strīdu risināšana
7.1. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp LIAA un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā;
7.2. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.  Platformas lietošanas īpatnības juridiskajām personām
8.1. E-pakalpojumus Platformā privāto tiesību juridiskās personas vārdā izmanto juridiskās personas pilnvarots pārstāvis - fiziska persona, kas reģistrējusies kā Platformas Lietotājs.
8.2. Ja amatpersonai Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas pārstāvības (paraksta) tiesības uzņēmumā un tai ir piešķirts personas kods Latvijas Republikā – amatpersonai, reģistrējot Lietotāju Platformā un pievienojot uzņēmumu, Platforma piešķir lomu “administrators” (skat. Noteikumu 4.3.2. punkts). Ja Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas juridiskās personas pārstāvības  tiesības kopīgi ar citām personām, tad Klientam, piesakot pakalpojumu Platformā, tiks lūgts iesniegt pilnvarojuma dokumentu, kas apstiprina pārstāvības tiesības.
8.3. Klienta (privāto tiesību juridiskas personas) administrators var piešķirt Lietotājam šādas 4.3. punktā aprakstītas lomas:
1) lietotājs,
2) līguma kontaktpersona.
8.4. Citos gadījumos, lai pieteiktos un saņemtu e-pakalpojumus juridiskās personas vārdā, juridiskajai personai ir jāiesniedz LIAA rakstveida iesniegums, kurā norādīta juridiskās personas amatpersona vai pārstāvis, kam piešķiramas juridiskās personas Konta administratora loma (skat. iesnieguma formas paraugu šeit). Iesniegumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja pārstāvības tiesības ir noteiktas kopīgi ar citām personām, iesniegumu paraksta visas minētās personas.
8.5. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pastu: pasts@liaa.gov.lv. Pašrocīgi parakstītu iesniegumu nosūta uz adresi: Pērses iela 2, Rīgā, LV-1442.
8.6. LIAA izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par juridiskās personas Konta administratora tiesību piešķiršanu iesniegumā norādītājai personai:
1) elektroniski atsūtītājiem iesniegumiem – 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas;
2) pa pastu vai klātienē iesniegtajiem iesniegumiem – 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas.
8.7. Uz juridiskās personas iesnieguma pamata piešķirtās  juridiskās personas Konta administratora tiesības ir atceļamas, iesniedzot LIAA rakstveida iesniegumu iepriekš noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad persona uzņēmumā kļūst par amatpersonu, kurai Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas atsevišķas pārstāvības (paraksta) tiesības uzņēmumā (tā uzņēmumā ir vienīgā amatpersona vai ir tiesīga rīkoties atsevišķi).