Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākums “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai”.

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā/tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits, proti, tie kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši kritērijiem.

Ja piešķirtais punktu skaits būs vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš kritērijā "Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma" ir ieguvis vairāk punktu.

Ja arī kritērijā "Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma" ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiks dota tam pieteikuma iesniedzējam, kuram ir lielāks gada apgrozījums (no kura tiek vērtēts eksporta apjoms).

KritērijsPunkti
Produkta/pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai un nacionālā stenda koncepcijai2punkti – produkts atbilst izstādes specifikai un stenda koncepcijai
0 punkti – produkts/pakalpojums neatbilst izstādes specifikai un stenda koncepcijai
* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek tālāk izskatīts
Apgrozījums (pēdējais noslēgtais gada pārskats)4punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums lielāks par 1 000000 EUR
3punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 250001–1 000000 EUR
2 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 50001–250000 EUR
1punkts – atbalsta saņēmēja apgrozījums 0–50 000 EUR
0punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksporta apjoms, % no apgrozījuma (pēdējais noslēgtais gada pārskats)4punkti – eksporta apjoms ir 51–100 % no apgrozījuma
3punkti – eksporta apjoms ir 31–50% no apgrozījuma
2punkti – eksporta apjoms ir 11–30% no apgrozījuma
1punkts – eksporta apjoms ir 0 –10% no apgrozījuma
0 punkti – nav norādīts eksporta apjoms
Darbinieku skaits(pēdējais noslēgtais gada pārskats)4punkti – darbinieku skaits ir vairāk kā 100
3punkti – darbinieku skaits ir 51–100
2punkti – darbinieku skaits ir 11–50
1punkts – darbinieku skaits ir mazāks par 10
0 punkti – darbinieku skaits netiek uzrādīts
Atbalsta saņēmējā ir ieviesti tā pamatdarbībai un eksporta mērķu valstīs nepieciešamie sertifikāti (ISO, OHSAS, t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei – ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.)1punkts – ir
0 punkti– nav
Eksporta tirgi4punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm
3punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm
2punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm
1punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti
0punkti – eksports nav uzsākts
Dalība starptautiskās izstādēs pēdējo divu gadu laikā, saņemot vai nesaņemot valsts atbalstu3punkti – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs, piedaloties ar individuālo stendu, nesaņemot valsts atbalstu
2 punkti – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs, gan piedaloties ar individuālo stendu un nesaņemot valsts atbalstu, gan citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri un tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemot valsts atbalstu
1 punkts – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri un tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemotvalstsatbalstu
0 punkti– ja uzņēmums nav piedalījies starptautiskās izstādēs
Atbalsta saņēmēja potenciālo sadarbības partneru apraksts1 punkts – atbalsta saņēmējs ir norādījis detalizētu potenciālo sadarbības partneru aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei
0 punkti – apraksta nav
Atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu priekšrocību apraksts1punkts – atbalsta saņēmējs ir sniedzis detalizētu informāciju par atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem/pakalpojumiem tirgū
0 punkti – apraksta nav
Interneta mājas lapa3 punkti– interneta mājaslapa vismaz 3 valodās, kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
2 punkti– interneta mājaslapa vismaz 2 valodās, kur visu mājas lapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
1 punkts– interneta mājaslapa vismaz vienā valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās
0 punkti, ja nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļām uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā
Papildus 1 punkts par mājaslapu izstādes norises vietas valsts valodā, ja norises valsts sakrīt ar mērķa tirgus valodu (ja mērķa tirgus nav pirmajās 3 valodās runājošās valstis)
Atbalsta saņēmēja pārstāvība sociālajos tīklos1 punkts – ir pārstāvība
0 punkti – nav pārstāvība
Pētniecības & attīstības komponente2 punkti – atbalsta saņēmējam ir iekšējie resursi pētniecības un attīstības procesa nodrošināšanai (uzņēmumam ir darbinieks vai darbinieku grupa, kas atbild par jaunu produktu radīšanu).
1 punkts – atbalsta saņēmējs pērk pētniecības un attīstības pakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzējiem.
0 punkti – nav apraksta
Procesu inovācijas3punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 3 vai vairāk inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu
2punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 2 inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu
1punkts – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 1 inovatīvu procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu
0 punkti – inovāciju procesi nav ieviesti