1. Digitalizācijas projekta ietvaros var tikt slēgti līgumi ar vairākiem piegādātājiem vai tikai ar vienu?

Ņemot vērā grozījumus MK noteikumos Nr.10 (MK noteikumi Nr. 449) procesu uzlabošanas ietvaros var tikt slēgti līgumi ar vairākiem piegādātājiem, piemēram, viens līgums par licences iegādi, otrs par iekārtas iegādi. Taču vēršam uzmanību, ka šādā situācijā tirgus izpēte jāveic katram iepirkuma līguma priekšmetam (jānorāda vismaz 3 pakalpojuma sniedzēji un to piedāvātās līgumcenas). 

Tāpat finansējuma saņēmējam nav atļauts preču vai pakalpojumu iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no MK noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” paredzēto iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas, var sadalīt vairākos atsevišķos iepirkumos tikai pie nosacījuma, ja katra iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā visu atsevišķo iepirkumu paredzamo līgumcenu summu (MK noteikumu Nr.104 9.punkts).
 

2. Kad var uzsākt darbības? Vai var attiecināt izmaksas, kas ir radušās pirms projekta iesniegšanas LIAA?

Darbību uzsākšana, tajā skaitā saistošas vienošanās ar izvēlēto piegādātāju noslēgšana, ir pieļaujama tikai pēc pieteikuma iesniegšanas LIAA, bet darbības nevar būt pabeigtas pirms tiek noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu ar LIAA.

Izmaksas darbībām, kas būs uzsāktas pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA vai pabeigtas pirms līguma ar LIAA noslēgšanas, netiks attiecinātas. Tādēļ, lai izvairītos no riskiem, iesakām vispirms noslēgt līgumu ar LIAA un tikai tad uzsākt darbības, tajā skaitā slēgt saistošas vienošanās ar izvēlēto pakalpojuma sniedzēju.

Poga Atpakaļ