1. Vai pieteikumu var sūtīt pa pastu vai e–pastu?

Pieteikšanās programmai notiek tikai caur business.gov.lv platformu, aizpildot formu un pievienojot atbilstošos pielikumus. Citā formātā pieteikumi netiek pieņemti.


2. Vai Publiski pētnieciskā organizācija var pieteikties atbalstam?

Jā, var pieteikties gan publiskās, gan privātās pētnieciskās organizācijas. Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, ir definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā.


3. Vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības var pretendēt uz atbalstu?

Jā, nosacījumi ir tādi paši kā pārējiem komersantiem.


4. Ja juridiskā adrese atšķiras no faktiskās adreses, kuru atbalsta intensitāti piemēros?

Atbalsta intensitāti piemēro pēc faktiskās adreses, kur plānotas investīciju projekta darbības. Faktiskajai adresei jāsakrīt ar pieteikuma iesniedzēja juridisko vai struktūrvienības adresi. Iesniedzējam jānosaka faktiskās adreses (novada) piederību statistiskajam reģionam - Rīgai, Pierīgai, Vidzemei, Latgalei, Kurzemei vai Zemgalei. Novadu iedalījumu statistiskajos reģionos atrodams MK rīkojumā Nr. 911.


5. Vai ir kādi ierobežojumi tam, cik ilgi uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijā, lai pieteiktos uz atbalstu?

Nē, šādu ierobežojumu nav.


6. Vai atbalsta programmas ietvaros viens uzņēmums var iesniegt vairākus projektus?

Jā, var iesniegt vairākus projektus, bet vienlaicīgi var īstenot tikai vienu projektu. Katru nākamo projektu var iesniegt tikai pēc iepriekš iesniegtā projekta pabeigšanas, turklāt jāievēro, ka kopējais atbalsta apmērs vienam gala labuma guvējam nevar pārsniegt maksimālās robežvērtības (līdz 5 000 euro vai līdz 100 000 euro).


7. Vai ir iespējams vienlaicīgi iesniegt vairākus projektus atbalsta saņemšanai no dažādiem vienas grupas uzņēmumiem, ja uzņēmumi ir saistītie?

Jā, ir iespējams. Katrs uzņēmums var pretendēt uz atbalstu līdz 5 000 vai 100 000 euro apmērā. Ja atbalstu sniedz de minimis ietvaros, tiek skatīti de minimis atbalsta limita ierobežojumi “viena vienota uzņēmuma” ietvaros.


8. Vai var pretendēt uz grantu līdz 100 000 euro saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem?

Grants līdz 100 000 EUR ar 30-60% atbalsta intensitāti primāri tiek sniegts kā reģionālais atbalsts (Regula Nr. 651/2014). Taču, ja atbalstu nevar sniegt kā reģionālo atbalstu, tad pieteikumu izvērtē saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem.


9. Cik ilgā laikā tiek izvērtēti pieteikumi?

LIAA izvērtē pieteikumu viena mēneša laikā no tā saņemšanas. 

 

10. Ko nozīmē nosacījums par “labās prakses pārņemšanu”?

Labās prakses pārņemšana nozīmē, ka atbalsta saņēmējs stāsta par atbalsta saņemšanu no LIAA, tādējādi veicinot to, ka citi uzņēmumu arī piesakās atbalstam un ievieš jaunus digitālus risinājumus savos uzņēmumos. Tas nozīmē, ka atbalsta saņēmējam ir jāievēro projektā noteiktās publicitātes prasības un savā mājaslapā, sociālo tīklu kontos un/vai telpās jānodrošina informācija par Līgumu ar LIAA, kā arī ES fondu un Nacionālā attīstības plāna logo

 

11.Kādas ir publicitātes prasības atbalsta saņēmējam?

Atbalsta saņēmēja pienākums ir savā tīmekļa vietnē un sociālo mediju vietnēs publicēt īsu un ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu par projektā veikto darbību, tostarp tās mērķiem un rezultātiem, un uzsvērt no ES saņemto finansiālo atbalstu. Veicot iepriekšminētās redzamības aktivitātes, jāizmanto ES emblēma līdzās paziņojumam “Finansē Eiropas Savienība” nesaīsinātā tekstā, kā arī atbilstoši Atveseļošanas fonda īpašajam regulējumam – paziņojums "NextGenerationEU",  un Nacionālās attīstības plāna logotips.

Par labu praksi tiek uzskatīta ES emblēmas un norādes uz fondiem parādīšana digitālo ierīču apskates zonā, lai lietotājam nevajadzētu ritināt lapu uz leju.

Logo latviešu valodā ērto atrodami šajā saitē, sadaļā Komunikācijas prasības.

NAP un ES #NextGenerationEU logo var lejupielādēt arī business.gov.lv

Kā arī, atbalsta saņēmējam sabiedrībai skaidri redzamā vietā jāuzstāda vismaz viens plakāts, kura minimālais izmērs ir A3, vai līdzvērtīgs elektronisks paziņojums (piemēram, ekrāni klientu zālēs pie sienas), kurā izklāstīta informācija par darbību un uzsvērts no fonda saņemtais atbalsts.  Pirms izmaksāt atbalstu, LIAA lūgs atbalsta saņēmēju iesniegt fotogrāfiju, kas apliecina, ka uzņēmuma struktūrvienībā ir uzstādīts informatīvais A3 izmēra plakāts atbilstoši augstāk minētajiem informācijas un publicitātes nosacījumiem.

Poga Atpakaļ