Rīgas Tehniskā universitāte izsludina atkārtotu Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000061 «Ilgtspējīgas biomasas plātnes un to izgatavošanas paņēmiens no skuju koku zaleņa» izsoli

You are browsing this section as an unauthorized user. Please register or login to personalize your news feed!

Pārdot

Izsoles objekts – vienkārša licence Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000061 «Ilgtspējīgas biomasas plātnes un to izgatavošanas paņēmiens no skuju koku zaleņa» izmantošanas tiesībām.

Izsoles objekta sākumcena: Garantēti maksājumi kopsummā 6150,00 Eur (seši tūkstoši viens simts piecdesmit eiro, 00 centi), neieskaitot PVN.

Izsole ar lejupejošu soli. Izsoles dalībnieka piedāvātā garantēto maksājumu kopsumma var būt zemāka par izsoles sākumcenu, bet nedrīkst būt zemāka par izsoles komisijas noteiktu slepeno cenu, kas netiek publiskota.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

·       Informācija par materiālu, kas ir izgatavots, izmantojot patentējamo tehnoloģiju

·       Izsoles nolikums

·       Izsoles pieteikums

·       Apliecinājuma forma

·       Licences līguma projekts

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 9. novembra plkst. 10.00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12.00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12 – 104, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: «Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2022. gada 9. novembra plkst. 10.00.» līdz 2022. gada 9. novembra plkst. 10.00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 9. novembra plkst. 13.00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» projekta Nr. KC-PI-2020/32 «Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm» ietvaros.


Contact person:
Lita Lazdiņa
E-mail:
inovacijas@rtu.lv
Proposal valid till:
12/9/2022

Register a profile and apply for support!

In your personal profile you will be able to receive consultations and e-services, sign contracts, use the personalized news feed and follow all the news and current levels
  1. Register a profile and personalize your news feed
  2. Sign a contract and take advantage of support options
  3. Submit a project and apply for support
Register

Our partners

We supported