Intelektuālā īpašuma "Kosmētikas līdzeklis – krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai" izsole

You are browsing this section as an unauthorized user. Please register or login to personalize your news feed!

Pārdot

Rakstiska intelektuālā īpašuma Kosmētikas līdzeklis – krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma Kosmētikas līdzeklis – krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai (turpmāk tekstā arī – Intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesību iegūšanai.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projekta nr. KC-PI-2017/44 Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 8. augustam, plkst. 11.00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacija@rsu.lv ne agrāk kā no 2022. gada 18. jūlija plkst. 11.00. līdz 2022. gada 8. augusta plkst. 11.00.

Izsoles nolikums
Izsoles pieteikums
Licences līguma projekts
Informācija par intelektuālo īpašumu
Konfidencialitātes līgums

Prezentācija

Izsoles objekta sākumcena

  • Sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā 5 700,- EUR (pieci tūkstoši septiņi simti eiro, nulle centu), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)
    un

  • procentmaksājums 7 % (septiņu procentu) apmērā no gada ietvaros Licenciāta gūtā neto apgrozījuma no pārdotās produkcijas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta procentmaksājums būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 8. augustā plkst. 11.10 tiešsaistē, platformā MS Teams.


Contact person:
Linda Gabrusenoka
E-mail:
info@rsu.lv
Proposal valid till:
8/18/2022

Register a profile and apply for support!

In your personal profile you will be able to receive consultations and e-services, sign contracts, use the personalized news feed and follow all the news and current levels
  1. Register a profile and personalize your news feed
  2. Sign a contract and take advantage of support options
  3. Submit a project and apply for support
Register

Our partners

We supported